; Qualitools - Home Page

QualiTools за обучители по ИКТ
Подобряване на учебния процес, резултатите от ученето и пренос на умения в обучението по ИКТ

Тригодишен проект, който се провежда в Полша, Австрия, България, Великобритания и Португалия, чиято цел е повишаване на професионализма на преподавателите от сферата на професионалното обучение и образование, чрез подобряване на техните преносими умения:
- Адаптиране на обучението към нуждите на обучаемите,
- Даване на обратна връзка за качеството на обучителния процес,
- Оценяване резултатите и трансфера и
- По този начин, подобряване на собствената им практика.

Целева група на проекта са: учители, тютори, преподаватели по ИКТ в училища, организации и центрове за професионално обучение, предоставящи формално или неформално обучение по ИТ и сертифициране. 20-те инструмента за качество, които ще бъдат трансферирани в рамките на проекта QualiTools, са резултат от работата по 3 други европейски проекта (Resyfac, Qualivet, SEALLL), и са идентифицирани като добри практики по проекта-мрежа QALLL. Те ще бъдат допълнени от още 30 допълнителни инструмента за качество, и предоставени в онлайн база-данни като безплатни, готови за използване инструменти за подобряване качеството на работата на ПОО, с подробно описание и материали в PDF, налични на този уебсайт. За да се изгради капацитет за прилагане на инструментите за качество за практикуващи, ще бъде разработена програма, включваща обучение и уебинар, която ще бъде приложена и оценена във всяка партньорска държава.

Допълнително, отговорниците за качеството и мениджърите на организациите ще получат насоки как да комбинират „класически” системи за качество с подход „отдолу нагоре”, и как да подкрепят преподавателите при прилагане на инструменти за осигуряване на качество в практиката. Ще бъде разработена и обучителна програма за това как да се прилагат насоките в практиката.

Във всяка партньорска държава ще се организира Семинар за мениджъри по качество/управители на организации, предоставящи ПОО и преподаватели по ИТ. Проектът ще приключи с международна конференция.

Продължителност на проекта: 01/09/2015 – 31/08/2018