; Qualitools - Home Page

QualiTools – narzędzia jakościowe wspierające pracę trenerów IT
udoskonalanie procesu nauki, wyników nauczania i transferu wiedzy w szkoleniach informatycznych

Projekt skierowany jest do: nauczycieli ICT, trenerów i opiekunów w kształceniu zawodowym ICT, trenerów IT w firmach szkoleniowych i ośrodkach doskonalenia zawodowego oferujących nieformalne i formalne kształcenie w zakresie ICT, certyfikację umiejętności, jak również menedżerów oraz osób odpowiedzialnych za nadzór jakościowy nad szkoleniami w tych organizacjach. Obecnie, około 20 narzędzi wspierających jakość zostało opracowanych na potrzeby QualiTools. Przetestowano i oceniono je w ramach trzech projektów europejskich (Resyfac, Qualivet, SEALLL) oraz wskazano jako dobre praktyki w projekcie sieciowym QALLL. Narzędzia te zostaną uzupełnione 30 dodatkowymi metodami i udostępnione będą w ramach bazy on‐line, jako bezpłatne, gotowe do natychmiastowego użycia narzędzia umożliwiające polepszenie jakości w kształceniu ICT. W bazie on‐line dostępne będą również szczegółowe opisy metod i narzędzi QA, materiały PDF, dostępne dla wszystkich poprzez stronę projektu. Celem upowszechniania wdrażania QA (metody zapewniania jakości) i promowania ich dostępności, zostanie zrealizowany program szkolenia bezpośredniego (f2F) dla praktyków, jak również zorganizowane zostanie webinarium prowadzone przez specjalistów z krajów partnerskich.

Dodatkowo kadra kierownicza koordynująca kształcenie zawodowe oraz jakość w szkołach, uczelniach, firmach szkoleniowych otrzyma przewodnik poświęcony sposobom łączenia klasycznych metod jakościowych z podejściem „bottom‐up” i sposobami wspierania nauczycieli i trenerów ICT w zakresie stosowania QA w praktyce. Dodatkowo zostanie opracowany program dotyczący wdrażania narzędzi wspierających jakość w praktyce.

Każdy z partnerów zorganizuje warsztaty waloryzujące rezultaty i opracowane narzędzia dla kadry kierowniczej odpowiedzialnej za ocenę jakości i szkolenia ICT. Projekt zwieńczy Międzynarodowa Konferencja poświęcona problematyce jakości w procesie nauczania.

PCzas trwania projektu: wrzesień 2015 – sierpień 2018